AVG

Actiefbewind met Postbusnummer 6,  5397ZG te Lith, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.actiefbewind.nl Postbus 6,  5397ZG Lith. Telefoonummer: 06-38602725

 

Riana van de Wetering is de Functionaris Gegevensbescherming van actiefbewind zij is te bereiken via info@actiefbewind.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Actiefbewind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Strafrechtelijk verleden

– Medische gegevens

– Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Actiefbewind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Contact op nemen met u per post, email of telefonisch
  • Contact op nemen met instanties teneinde uw financiën te kunnen   beheren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in onze digitale   werkomgeving
  • Actiefbewind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe   verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Actiefbewind neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van actiefbewind) tussen zit. Actiefbewind gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  OnView

Hoe lang we u persoonsgegevens bewaren

Actiefbewind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens

Personalia                                            > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Adres                                                      > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Telefoonnummer                             > 1 jaar > Wettelijk verplicht

E-mailadres                                         > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Bankrekeningnummer                  > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Strafrechtelijk verleden                > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Medische gegevens                       > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Burgerservicenummer (BSN)    > 1 jaar > Wettelijk verplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Actiefbewind deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Actief bewind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Actief bewind uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Actiefbewind gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens maken wij gebruikt van  analytische cookies mits deze geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door actiefbewind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere -door u genoemde organisatie-  te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@actiefbewind.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Actiefbewind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Actiefbewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onz

Over Actief bewind

Niet meer achter de bewindvoerder aanlopen en maar afwachten of de bewindvoerder zijn of haar afspraken nakomt is bij ons niet nodig. De cliënt staat centraal. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over bewindvoering of budgetbeheer.

Contact

 


Postbus 6
5397ZG Lith
06-38602725
Email