Klachtenregeling

Uitgangspunten
Actief Bewind zal trachten de tenuitvoerlegging van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren.
Daarbij zal de belangenbehartiging van de betrokkenen altijd voorop staan.

Mocht één van de betrokken personen of organisaties van mening zijn dat zaken niet naar behoren  uitgevoerd zijn dan volgt hieronder een klachtenregeling die gebruikt kan worden om een nader onderzoek in te gelasten.

Algemene bepalingen

 

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Dienstverlening: de door Actiefbewind uit te voeren werkzaamheden op het gebied van, budgetbeheer, beschermingsbewind, Curatele en Mentorschap.

Cliënt: de persoon waarvan een van de medewerk(st)ers van Actiefbewind optreedt als (assistent) bewindvoerder, budgetbeheerder, curator of mentor.

Klacht: Het gaat om een interne klachtenregeling die bedoeld is om specifieke aandacht te vragen bij Actiefbewind voor de door haar gehanteerde werkwijze. Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Actiefbewind ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Actiefbewind.

 

Artikel 2.

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Actiefbewind. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Zo nodig is een medewerker de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een klacht.

 

Klachten

 

Artikel 3.

De klager kan zich telefonisch, per post of per e-mail richten tot Actiefbewind. Het verdient de voorkeur om de klacht schriftelijk in te dienen.

 

Artikel 4.

De klacht zal behandeld worden door één van de bewindvoerders van ons kantoor niet zijnde de bij het dossier betrokken bewindvoerder.

Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.

De klager ontvangt binnen veertien werkdagen een schriftelijke reactie waaruit blijkt dat zijn/haar klacht in behandeling is genomen, door wie dit behandeld wordt en op welke termijn hierover nader contact zal volgen. Dit nader contact kan bijvoorbeeld bestaan uit het verifiëren van de klacht, het uitwisselen van informatie omtrent de klacht e.d. bij de klager en/of andere personen of instanties.

 

Artikel 5.

Indien binnen 2 maanden na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

 

Artikel 7.

Indien de behandeling via deze interne klachtenregeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd naar het oordeel van de klager kan hij/zij zich wenden tot:

– het kantongerecht dat het bewind heeft ingesteld;

 

Artikel 8.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling te zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

 

Artikel 9.

Alle bij of voor Actiefbewind werkende personen hebben een schriftelijke verklaring afgegeven aangaande de eigen handelingsbekwaamheid, integriteit en onafhankelijkheid. Onderdeel hiervan is de plicht tot geheimhouding van alle ontvangen informatie in het kader van de uitvoering van het bewind. Deze geheimhouding strekt ook met betrekking tot deze klachtenregeling.

 

Artikel 10.

De directie archiveert de klachten in het centrale registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

 

Artikel 11.

Alle documenten en gemaakte aantekeningen inzake een voorgelegde klacht zullen onderdeel uitmaken van het dossier van rechthebbende. Dit dossier is te alle tijde ter inzage beschikbaar voor rechthebbende.

 

Slotbepaling

 

Artikel 12.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Over Actief bewind

Niet meer achter de bewindvoerder aanlopen en maar afwachten of de bewindvoerder zijn of haar afspraken nakomt is bij ons niet nodig. De cliënt staat centraal. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over bewindvoering of budgetbeheer.

Contact


Postbus 6
5397ZG Lith
06-38602725